ΔΑΣ - Κατάθεση

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Άδειες

E-mail Print PDF
Κανονική άδεια
Άδεια χειμερινής περιόδου
Άδεια λόγω γάμου
Άδεια τοκετού και λοχείας
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
Γονική άδεια άνευ αποδοχών
Άδεια αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας
Άδεια παρακολούθησης σχολικής προόδου παιδιών
Άδεια σε περίπτωση νοσηλείας παιδιών ή συζύγου
Μαθητικές, Φοιτητικές και Σπουδαστικές άδειες
Ανθυγιεινή άδεια
Αναρρωτικές άδειες
Άδεια αιμοδοσίας
Άδεια εργαζομένου ή γονέα παιδιού με αιματολογικό νόσημα
Αναπηρική άδεια

Άδεια λόγω AIDS

Άδεια λόγω πένθους

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται άδεια με αποδοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες.

Ο Νόμος 539/45 προβλέπει ότι:
 • Η μισή κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (1/5-30/9).
 • Δεν μπορεί να πληρωθεί σε χρήμα έστω και με προσαύξηση στις αποδοχές.
 • Πρέπει να εξαντλείται στο χρόνο που αναφέρεται.
 • Χορηγείται με αίτηση του εργαζόμενου το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή που θα ζητηθεί.
 • Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της αδείας του οι ημέρες ασθενείας δεν υπολογίζονται ως κανονική άδεια εφόσον ο εργαζόμενος ενεργήσει όπως προβλέπεται στην περίπτωση ασθενείας.
Αναλυτικά ο τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας, ανάλογα με το χρόνο παροχής εργασίας κάθε εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη και την τυχόν προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη, έχει διαμορφωθεί ως εξής:
 • 1ος χρόνος
  Κάθε υπάλληλος από την έναρξη εργασίας του δικαιούται να λάβει για κάθε μήνα απασχόλησής του στην Τράπεζα ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές ίσο με δύο (2) ημέρες.
  Μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο προσελήφθη ο υπάλληλος, η Τράπεζα υποχρεούται να του χορηγεί την παραπάνω αναλογία κανονικής άδειας με ανώτατο όριο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
 • 2ος χρόνος
  Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος συνεχίζεται η χορήγηση στον υπάλληλο ποσοστού άδειας κατά τον ίδιο τρόπο (δύο ημέρες ανά μήνα), όπως στην προηγούμενη παράγραφο, με ανώτατο όριο είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες.
 • 3ος - 5ος χρόνος
  Από την 1η Ιανουαρίου του τρίτου ημερολογιακού έτους ο υπάλληλος δικαιούται είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.
 • 5ος - 10ος χρόνος
  Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας, συνυπολογιζόμενης και τυχόν προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούται είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες.
 • 10ος - 25ος χρόνος
  Με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας, συνυπολογιζόμενης και τυχόν προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούται είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες.
 • 26ος χρόνος και άνω
  Με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, συνυπολογιζόμενης και τυχόν προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούται είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τους εργαζόμενους σε χρήση μέρους της ετήσιας αδείας τους μέσα στο διάστημα από 1/1 μέχρι και 30/4 και από 1/10 μέχρι και 31/12 του ίδιου έτους τότε για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής άδειας χορηγείται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μία (1) επιπλέον ημέρα άδειας.

Το διάστημα που περιλαμβάνει τις χρονικές περιόδους από 1/1 - 30/4 και 1/10 - 31/12 θεωρείται ενιαίο και επομένως όσοι από τους εργαζόμενους κάνουν χρήση 5ήμερης κανονικής άδειας, συνεχόμενης ή διακεκομμένης, μέσα στο διάστημα αυτό - έστω ένα μέρος αυτής στην πρώτη περίοδο και το υπόλοιπο στη δεύτερη - δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα κανονικής άδειας (ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 2004 - 2005, Εγκ. Σειράς Β΄ 93/22-4-05, Εγκ. Σειράς Β΄ 133/18-10-89, Εγκ. Σειράς Β΄170/19-12-89).

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

Στους εργαζόμενους χορηγείται πενθήμερη άδεια λόγω τέλεσης γάμου, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απ’ αυτόν (Άρθρο 10, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001).

ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

Οι εργαζόμενες δικαιούνται άδεια τοκετού 134 ημερολογιακών ημερών (Σ.Σ.Ε. 1997 - 1998) τις οποίες λαμβάνουν πριν ή μετά τον τοκετό ανάλογα με τις ανάγκες τους και χορηγείται με πλήρεις αποδοχές (όπως προβλέπει ο Ν. 1302/82).

Οι παραπάνω αποδοχές συμψηφίζονται με οποιαδήποτε ποσά, τα οποία καταβάλλονται για την ίδια αιτία από Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους φορείς (ΣΣΕ 1984).

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

Ο χρόνος αποχής της εργαζόμενης από την εργασία, λόγω μητρότητας, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (Σ.Σ.Ε. 1984, αρθ. 3).

ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

    Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται μειωμένο ωράριο δύο ωρών την ημέρα για τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και μιας ώρας για τα δύο επόμενα.
    Η χρήση του μειωμένου ωραρίου μπορεί να γίνεται είτε το πρωί είτε το μεσημέρι, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία της εργαζόμενης (Πρωθυπουργική απόφαση 1968).
    Υπό προϋποθέσεις, μπορεί και ο πατέρας, αντί της μητέρας, να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
    Οι εργαζόμενοι γονείς δύνανται με αίτησή τους να επιλέξουν εξ αρχής
 • είτε το μειωμένο ωράριο των δύο ωρών που δικαιούνται για τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού,
 • είτε τη λήψη πρόσθετης εξάμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές, η οποία αντιστοιχεί σε σωρευτική χορήγηση του παραπάνω μειωμένου ωραρίου (Επιχ. Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε. 2005 - 2006).
    Μετά τη λήξη της πρόσθετης εξάμηνης άδειας ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει κανονικά το μειωμένο ωράριο της μιας (1) ώρας για τα επόμενα δύο (2) χρόνια.

    Όταν η εργαζόμενη αποκτήσει δίδυμα δικαιούται μειωμένο ωράριο δύο (2) ωρών για τέσσερα χρόνια.

    Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών με τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

    Παραμένει σε ισχύ η κλαδική Σ.Σ.Ε. 2004 - 2005 μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών η οποία δίνει τη δυνατότητα να χορηγηθεί σωρευτικά το συνολικό μειωμένο ωράριο που δικαιούνται οι εργαζόμενοι (9μηνο). Η συγκεκριμένη άδεια δίνεται μόνο μετά από έγκριση του εργοδότη.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)

Για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παιδιών χορηγείται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, γονική άδεια άνευ αποδοχών και μέχρι δύο διετίες συνολικά.

Η ασφαλιστική κάλυψη της υγείας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) αναλαμβάνεται από την Τράπεζα. Η συγκεκριμένη άδεια εξαγοράζεται, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ύστερα από σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης στο Ταμείο Κύριας Σύνταξης.

ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στους/ις εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον/ην άγαμο/η γονέα, που έχει την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών ετησίως πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.

Γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά δικαιούνται άδεια οκτώ (8) ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας. Χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (άρθρο 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003).

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο σχολείο, στη διάρκεια της σχολικής περιόδου δικαιούνται 6ήμερη γονική άδεια, πέραν της κανονικής για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των παιδιών.

Η άδεια αυτή χορηγείται από το νηπιαγωγείο και ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής του, μέχρι και την ολοκλήρωσή της (Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΕΤΕ 2004, Εγκ. Σειράς Β΄ 11/21-1-2005).

Για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης από το σχολείο των παιδιών. Όταν η άδεια χορηγείται Δευτέρα, Παρασκευή, παραμονή ή επόμενη αργιών ή σε συνεχόμενες ημέρες, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από το σχολείο ότι έγινε νόμιμη χρήση.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί είτε στον ένα γονέα είτε και στους δύο μοιράζοντας το χρόνο των έξι ημερών. Σε περίπτωση που οι γονείς εργάζονται σε διαφορετικό εργοδότη απαιτείται να δηλώνεται ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση ή εφόσον γίνεται αναλογική χρήση πόσες μέρες θα χρησιμοποιήσει ο κάθε γονέας.

Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο και στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του δεν εργάζεται (Εγκ. Σειράς Β΄175/15-1-1986 και 22/24-3-1989).

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Ή ΣΥΖΥΓΩΝ

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική των παιδιών ή των συζύγων τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι και τρεις (3) ημέρες πέραν της ετήσιας κανονικής τους άδειας.

Για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από το νοσοκομείο ή την κλινική για την πιστοποίηση της νοσηλείας (Επιχειρησιακή Σύμβαση 2004, Εγκ. Σειράς Β΄12/21-1-2005).

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 1.  Οι εργαζόμενοι που φοιτούν:
  • σε σχολές Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • σε διαβαθμισμένες ιδιωτικές σχολές
  • σε ανοικτά Πανεπιστήμια
  • για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master) στην Ελλάδα
  δικαιούνται φοιτητική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, από τις οποίες οι δεκαεπτά (17) εργάσιμες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές και οι δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες χωρίς αποδοχές, αλλά χωρίς όριο ηλικίας.
  Το δικαίωμα φοιτητικής άδειας διατηρείται ανεξαρτήτως του αν οι σπουδές διανύονται κανονικά ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα δηλαδή από το χρόνο της πρώτης εγγραφής.
  Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, η άδεια αυτή παρέχεται για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά το ήμισυ αυτής.
  Αντίθετα, έως τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, οι υπάλληλοι δικαιούνται φοιτητική άδεια για κάθε χρόνο φοίτησης, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και ανεξάρτητα από τη διάρκεια των σπουδών τους.
  Ειδικά για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. το επιπλέον δικαίωμα τρίωρης κάθε φορά απουσίας τους και μέχρι 10 φορές το χρόνο κατά τις μέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακές - φροντιστηριακές ασκήσεις, ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο προς την κανονική διάρκεια των σπουδών τους προσαυξημένο κατά το ήμισυ, ανεξαρτήτως ηλικίας.
  Ο υπάλληλος δύναται να κάνει χρήση της φοιτητικής άδειας όπως επιθυμεί χωρίς περιορισμό και ανεξάρτητα του αριθμού των μαθημάτων που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου.
  Ο υπάλληλος οφείλει να προσκομίζει κάθε χρόνο βεβαίωση από τη σχολή του ότι είναι φοιτητής και διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα.
  Η φοιτητική άδεια δεν χορηγείται στην περίπτωση 2ου πτυχίου της ίδιας ή κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (Εγκ. Σειράς Β΄ 50/5-3-2002).
 2. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την υποβολή της για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου χορηγείται, μέσα σε μια τετραετία, ΣΥΝΟΛΙΚΑ άδεια δεκαεπτά (17) ημερών με αποδοχές και δεκατριών (13) ημερών χωρίς αποδοχές.

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/23-3-1982, Σειράς Α΄, χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, πέρα από την ετήσια κανονική, στο προσωπικό που εργάζεται:

 • σε ανθυγιεινούς χώρους (υπόγεια, χημικά, θόρυβοι). Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται ανθυγιεινοί ή όχι από Επιτροπή που αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Τράπεζας, ένα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και ένα γιατρό του Υπουργείου Εργασίας.
 • σε ανθυγιεινή εργασία (χειριστών Η/Υ Κέντρου Μηχανογραφίας, διατρητών, τηλεφωνητών, καταμετρητών, κλπ) (Σ.Σ.Ε. 1984 άρθ. 11).
 • σε περιοχές με περιβαλλοντική ρύπανση (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη, Ελευσίνα, κ.ά.)

Η ανθυγιεινή άδεια κάθε έτους χορηγείται στο χρονικό διάστημα από 1/10 κάθε χρόνου μέχρι 30/4 του επομένου.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι απουσίες για λόγους υγείας των υπαλλήλων υπολογίζονται σε συνεχείς ημέρες και όχι σε εργάσιμες.

Όταν η αναρρωτική άδεια ξεπερνά τις έξι (6) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες χρειάζεται έγκριση από την Υγειονομική Επιτροπή της Τράπεζας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ιατρική γνωμάτευση και σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας λόγω κατάγματος μαζί με την ιατρική γνωμάτευση οπωσδήποτε και η σχετική ακτινογραφία) αποστέλλονται από τον υπάλληλο στην υπηρεσία του με την έναρξη της αναρρωτικής του άδειας.

Οι υπάλληλοι που απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους για λόγους υγείας θα πρέπει να ενημερώνουν τους επικεφαλής των μονάδων ή τα εντεταλμένα από αυτούς όργανα το αργότερο μέσα στην πρώτη εργάσιμη ώρα της πρώτης ημέρας της απουσίας τους, διευκρινίζοντας την τυχόν νοσηλεία τους σε διεύθυνση διαφορετική από αυτή που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ως μόνιμη κατοικία τους (π.χ. νοσοκομείο, συγγενικό σπίτι, άλλη πόλη κ.α.) (Εγκ. Σειράς Β΄38/22-2-2005).

Για την απουσία λόγω μικροασθενειών (μέχρι 6 ημέρες) δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από αρμόδιο γιατρό.

Σε περίπτωση που εργαζόμενος δηλώσει ασθενής οφείλει να βρίσκεται σπίτι του.

 • Αν για οποιοδήποτε λόγο απουσιάσει, είναι απαραίτητο να ειδοποιήσει την υπηρεσία.
 • Αν τον επισκεφθεί ο γιατρός της Τράπεζας και δεν τον βρει στο σπίτι του, παραπέμπεται σε πειθαρχικό με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Οι απουσίες για λόγους υγείας έχουν τις εξής επιπτώσεις:

 1. Επιβολή στασιμότητας στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη αν η απουσία, από κρίση σε κρίση για προαγωγή, υπερβαίνει:
  • Τους έξι μήνες για όσους έχουν υπηρεσία μέχρι δέκα χρόνια 
  • Τους εννέα μήνες για όσους έχουν συμπληρώσει από δέκα και μέχρι είκοσι χρόνια υπηρεσίας και 
  • Το ένα έτος για όσους έχουν συμπληρώσει άνω των είκοσι ετών υπηρεσία στην τράπεζα
  Σημειώνεται ότι στα παραπάνω διαστήματα δεν συνυπολογίζονται για επιβολή στασιμότητας στη βαθμολογική εξέλιξη οι αναρρωτικές άδειες για λόγους κυήσεως.
 2. Μείωση της κανονικής άδειας του τρέχοντος έτους για τις ημέρες υπέρβασης των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία παρακάτω ορίων:
  • από 1 - 4 χρόνια υπηρεσίας, αναρρωτική άδεια μέχρι ένα μήνα
  • από 5 - 10 χρόνια υπηρεσίας, αναρρωτική άδεια μέχρι τρεις μήνες 
  • από 10 - 15 χρόνια υπηρεσίας, αναρρωτική άδεια μέχρι τέσσερις μήνες
  • από 15 και άνω χρόνια υπηρεσίας, αναρρωτική άδεια μέχρι έξι μήνες.

Οι εργαζόμενες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέχρι 45 μέρες από την πιθανή ημερομηνία τοκετού επιπλέον άδεια με αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι (π.χ. αποβολή, δίδυμη κύηση, περίδεση τραχήλου κλπ).

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές, πέραν της κανονικής, για κάθε συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε αιμοδοσία.

Η χορήγηση αυτής της αδείας είναι στη βούληση και στην ευχέρεια του κάθε εργαζόμενου (Εγκ. Σειράς Β΄ 46/20-4-1994).

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ

Οι υπάλληλοι που έχουν αιματολογικό νόσημα και οι γονείς - υπάλληλοι που έχουν παιδιά με αιματολογικό νόσημα (μεσογειακή αναιμία) δικαιούνται άδεια (22) εργάσιμων ημερών πέραν της κανονικής με αποδοχές.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι με αναπηρία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου 2643/1998 «μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών», ο οποίος αντικατέστησε το Ν.1648/1986, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους άδεια με αποδοχές έξι (6) επιπλέον εργάσιμων ημερών, ανά έτος, πέραν της κανονικής.

Την επαύξηση δικαιούνται όλα τα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες ανεξάρτητα από τον τρόπο και χρόνο πρόσληψής τους.

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS

Οι εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών στον ίδιο εργοδότη και είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται έως ένα μήνα επιπλέον άδεια με αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος, από τη γνωστοποίηση προς τον εργοδότη (άρθρο 11 Ε.Γ.Σ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005).

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ

Χορηγούνται εθιμοτυπικά με αποδοχές:

 • Για γονείς, αδέλφια, συζύγους, και γονείς συζύγου, άδεια δύο (2) ημέρες.
 • Για αδέλφια γονέων, παππού, γιαγιά, κουνιάδο, γαμπρό, άδεια μία (1) ημέρα.

Η άδεια δεν μεταφέρεται όταν η κηδεία πραγματοποιηθεί Σαββατοκύριακο ή σε ημέρα αργίας.

Last Updated on Tuesday, 09 March 2010 01:17  
Image

Τα νέα στο e-mail σου

Άμεση επικοινωνία με τη ΔΑΣ

E-mail:das@dasete.gr
dassyete@otenet.gr
Τηλέφωνα:210.3349924 - 19924
210.3349922 - 19922
Online:Φόρμα επικοινωνίας

Δικτυωθείτε με τη ΔΑΣ

facebook.com/dasethniki
twitter.com/dassyete
Ροή RSS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Κυκλοφόρησε το τεύχος 95
(Δεκέμβριος '14) της "Κατάθεσης".
Διαβάστε το με ένα κλικ.
Αναζητείστε το τις επόμενες ημέρες στην αλληλογραφία σας.


ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ Η ΔΑΣ